دستگاه ان وی آر 16 کانال هایلوک

دستگاه هایلوک NVR-116MH-C

تماس بگیرید

دستگاه ان وی آر 8 کانال هایلوک

دستگاه هایلوک NVR-208MH-C

تماس بگیرید

دستگاه ان وی آر 16 کانال هایلوک

دستگاه هایلوک NVR-216MH-C

تماس بگیرید

دستگاه ان وی آر 16 کانال هایلوک

دستگاه هایلوک NVR-216MH-C/16P

تماس بگیرید